RADM Thomas C. Lynch

United States Navy (Ret), Chairman, NewDay USA